Dodatkowe dni wolne Email

ZARZĄDZENIE

 nr 6 /2012/2013

z dnia 11 października 2012 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/13:

2 listopada 2012 r.;

9 listopada 2012r.(piątek przed uroczystym otwarciem sali gimnastyczne);

 4 kwietnia 2013 r. (sprawdzian zewnętrzny kl. VI),

 2 maja 2013 r.  i 31 maja 2013r.

W ww. dniach organizowane są zajęcia wychowawczo opiekuńcze opieka dla dzieci

§ 2

Wychowawcy każdorazowo na tydzień przed dodatkowym dniem wolnym przekazują rodzicom informację o możliwości korzystania z takiej opieki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

Anna Trzepińska